Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

Venujte 2% z dane

Ako darovať 2% z dane z príjmov?

Identifikačné údaje o občianskom združení Spolok Srbov na Slovensku, je nutné uviesť vo Vašom daňovom priznaní, ak ste firma, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu, alebo ich je nutné dať Vášmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnanec:

Názov:

      SPOLOK SRBOV NA SLOVENSKU

Forma:

      občianske združenie

Sídlo:

      Búdková 38, 841 04 Bratislava

IČO:

      31 796 168

Ako postupovať pri darovaní 2 % z dane z príjmov ?

Ak ste právnická osoba

  1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi najviac tri organizácie, minimálna výška daru pre jednu organizáciu je 8,30 EUR
  2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení: Spolok Srbov na Slovensku, Búdková 38, 841 04 Bratislava, IČO: 31796168. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO. Právnická osoba môže určiť jednu alebo najviac tri neziskové organizácie ako príjemcov, najviac však do sumy 2 % z dane.
  3. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2014  na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2 % z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (SZČO)

  1. Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí činiť 3,32 EUR. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.
  2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení: Spolok Srbov na Slovensku, Búdková 38, 841 04 Bratislava, IČO: 31796168. V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. Oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona a v priznaní typu B v časti XII. Oddiel  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
  3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2014 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní nato, aby previedol Vami venovanú sumu na účet nášho združenia. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie

  1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2014. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2013) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len 1 organizácii; minimálne však 3,32 EUR
  2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre zamestnancov – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Kolónka SID sa necháva prázdna. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
  3. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručiť (najlepšie odoslať poštou) najneskôr do 30. 4. 2014 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska. Daňové úrady do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet našej neziskovej organizácii. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Vaše otázky preposielajte prosím na spoloksrbov@gmail.com

TLAČIVO

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Rok : 2013

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I.  ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

Priezvisko a titul

01

 

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 02

 

 

 03                      

 

 

 

 

 

 

 /

 

 

 

 

 

Adresa

trvalého pobytu alebo

pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval

 

 

 

Ulica a číslo

04

 

PSČ                                                               Názov obce

05

 

 

06

 

Štát

07

 

Číslo telefónu

08

 

 

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane

09

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane

 

10

Suma do výšky2 %zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)

 

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

 

Dátum zaplatenia dane

11

 

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno alebo názov

12

Spolok Srbov na Slovensku

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                 

13

Búdková 38, 841 04 Bratislava

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14

 Občianske združenie

 

15

3

1

7

9

6

1

6

8

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Х В А

 

V…………………………………………   dňa……………………………..               ……………………………………………….                                                                                                                                                                    

                                                                                                         Podpis daňovnika

 

Postup darovania 2 % – Odporučte priateľom!!

Informácie o určenej právnickej osobe

Názov:                Spolok Srbov na Slovensku

Forma:                Občianske združenie

Dátum registrácie:   13.12.2011   11:42:11

Evidenčne čislo:       8453

IČO:                   31796168

Ulica,mesto:           Búdková 38, 84101 Bratislava I

Bankový účet:         2662455070/1100 Tatra Banka