Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

Igor Furďik a Ján Jankovič

Igor Furdík ocenený Spolkom Srbov na Slovensku Medailou srbsko-slovenského priateľstva Svetozara Miletića

FOTO: Ľudo Pomichal

                 Marian Dubovski

 Nič príjemnejšie človeka bytostne neosloví, na srdci neovlaží a ducha neinšpiruje ako úprimné vyjadrenie pocty, náklonnosti a vďaky od skutočných priateľov. Okrem stiskov rúk, bezprostredných rozhovorov ľudí roky sa citlivo vnímajúcich v dianí srbsko-slovenských vzťahov na pozadí ich špecifického mikrosveta – aj vďaka obojstranne pozitívnemu nastaveniu podpory národnostných menšín, tak slovenskej ako i srbskej v oboch krajinách – práve pocitom vďaky a zajedno i zadosťučinením bola preniknutá slávnosť na pôde Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave. Vo štvrtok 26. februára 2015 v prítomnosti Jeho Excelencie Šani Dermaku, veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku, odovzdal Stane Ribič, predseda Spolku Srbov na Slovensku – Združenia Srbsko-slovenského priateľstva Svetozara Miletića, rovnomennú medailu Za mimoriadny prínos k rozvoju slovensko-srbských vzťahov a doteraz prejavené činy na tomto poli RNDr. Igorovi Furdíkovi, predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a PhDr. Jánovi Jankovičovi, CSc., literárnemu vedcovi, významnému slavistovi, pracovníkovi Ústavu svetovej literatúry SAV.

С лева:Небојша Кузмановић, Игор Фурђик, Шани Дермаку, Јан Јанкович, Банислав Сливка

 

K obom oceneným sa prihovoril a prítomným hosťom ich profesijnú púť, najmä však rozmanitosť ich ľudského potenciálu v intenzívnom zástoji rozvíjania srbsko-slovenských diplomatických a kultúrno-spoločenských, ako aj literárno-vedeckých vzťahov prezentoval Dr. Nebojša Kuzmanović, člen Spolku spisovateľov Vojvodiny, roky sa zaoberajúci aj prieskumom srbsko-slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov.

Пријатељи

V slávnostnom laudatiu adresovanom vyznamenanému predsedovi ÚSŽZ Igorovi Furdíkovi ocenil rečník okrem profesionálnych dispozícií a osobnostných čŕt oceneného najmä jeho princípy ľudskosti, ústretovosti a bezprostrednej prívetivosti, ktorými potenciál skúseného diplomata zušľachťuje do nepredpísanej, zato mimoriadne užitočnej pridanej hodnoty. Aj vďaka nej a skrze ňu si v rokoch 2005-2010, keď pôsobil  na poste veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, Igor Furdík získal nielen prirodzený rešpekt, ale aj priazeň tak predstaviteľov srbských politických, spoločenských a kultúrnych inštitúcií, ako aj mimoriadne činorodej 70-tisícovej slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Jeho prítomnosť diplomata s nadhľadom i fortieľom, aj vďaka dynamickému prístupu Igora Furdíka, zohľadňujúceho a ctiaceho si pozitívne historické skúsenosti a jednotné zmýšľanie i postup v dejinných priesečníkoch Srbov a Slovákov, zušľachtila novú kvalitu srbsko-slovenských vzťahov, ako aj vedomie spolupatričnosti dvoch slovanských národov. Navyše, ako vo svojom prívete ocenenému Nebojša Kumzmanović akcentoval, Igor Furdík sa svojimi aktivitami veľvyslanca SR v Srbsku významne angažoval aj v prípravách Srbskej republiky na jej prístupové rokovania v rámci predpokladaného vstupu do Európskej únie. Nielen však pre túto prácu Igora Furdíka a jeho úprimný vzťah v utužovaní srbsko-slovenských vzťahov, vnímajúc pána Furdíka ako skutočného priateľa Srbov, ocenili aj oficiálne štátne inštitúcie krajiny počas jeho diplomatickej misie: v roku 2008 mu Skupština Belehradu udelila titul „NAJ-európana roka“ a v roku 2010 ho Obec (okres) Báčska Palanka poctila honorom Čestného občana mesta Báčska Palanka.

И у добру и у злу

Aj tieto a ďalšie pozornosti, ocenenia a prejavy úcty mnohých politických a kultúrno-spoločenských dejateľov Srbska svedčia o hmatateľnom vklade Igora Furdíka v srbsko-slovenských reáliách tak na najvyššej úrovni, ako aj v živom kontakte s ľuďmi v regiónoch, mestách, dedinách, pričom vždy s ochotou pomôcť dobrej a správnej veci, ľudským prístupom utlmiac pritom zaužívané byrokratické schémy. A tak aj v tomto súvzťahu mnohorakých aktivít bývalého veľvyslanca SR v Srbsku, prekračujúc pomyselný horizont srbsko-slovenskej spolupatričnosti v súčasnej pôsobnosti Igora Furdíka na poste predsedu ÚSŽZ, z ktorého svoj vzťah k Srbsku a Srbom úprimne vysiela cez prizmu podpory aktívneho šírenia kultúrneho a duchovného bohatstva životaschopnej a prínosnej slovenskej menšiny, si hodnoty a posolstvá jeho práce v plnej miere zasluhujú prívlastok skutočného priateľa srbského národa.

Alena Kotvanová a Matea Bucalo (UV SR) slaureatom Jánom Jankovičom

Aj pred dekorovaním druhého oceneného Slováka, výrazne sa pričinivšieho o popularizáciu srbskej histórie a literatúry na Slovensku a neustále zveľaďujúceho kultúrne a duchovné hodnoty spolupatričnosti a priateľstva Srbov a Slovákov – PhDr. Jána Jankoviča, CSc., odznelo v príhovore N. Kuzmanovića nielen viacero faktografických údajov, dokumentujúcich šírku diela J. Jankoviča (okolo 150 kníh a publikácií v tejto tematike bádania či prekladovej literatúry), ale aj cenných poznatkov na podklade historickej prináležitosti Srbov a Slovákov. Tá sa, slovami N. Kuzmanovića rukolapne prejavovala napríklad v 19. storočí v diele i posolstvách Štúrovho žiaka a druha Svetozara Miletića, vyzdvihujúc Miletićov politický prístup v boji za národné práva Srbov, Slovákov a Rumunov vo vtedajšej Rakúsko-Uhorskej monarchii aj na pôde Uhorského snemu. Nuž a symbolicky práve v mnohých vedecko-výskumných i literárnych počinoch Jána Jankoviča sa tento vzácny duch slovanskej vzájomnosti prinavracia. S ním aj duch a potreba našej ďalšej vzájomnej srbsko-slovenskej spolupatričnosti v znamení Svetozara Miletića, jedného z najsvetlejších symbolov srbsko-slovenského priateľstva a bratstva.

gorovi Furdíkovi odovzdal ocenenie – Medailu Svetozara Miletića - čestné uznanie za mimoriadny prínos k rozvoju slovensko-srbských vzťahov Stane Ribič, predseda Spolku Srbov na Slovensku.

Milá slávnosť sa konala v atmosfére priazne, kolorovanej žiarivými výjavmi obrazov Anny Kotvášovej, slovenskej insitnej maliarky zo srbskej Padiny. V priestoroch spoločenskej sály Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave prezentuje maliarka v roku svojho okrúhleho životného jubilea na “výročnej” výstave dvadsať rokov svojej umeleckej tvorby.

Z atmosféry slávnosti na pôde Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave.

 

It does

If need be you should spend a little while

More companies, academic institutions, government agencies, and other professional associations are using essay solutions

Once you are purchasing your workplace supplies, you need to check the high quality of the substances before you affordable-papers.net buy the item.

to assist them produce excellent work and improve the standard of their outcome.

just on your own where it is possible to sit and write.

not matter.