Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

O nás

Krátke obhliadnutie sa za desaťročnou existenciou

Združenia srbsko-slovenského priateľstva Svetozara Miletića

 

Združenie srbsko-slovenského priateľstva Svetozara Miletića (predtým, od svojho založenia do r. 2003 sa nazývalo Združenie Juhoslovanov a priateľov Juhoslávie Svetozar Miletić, a v období r. 2003 – 2007 Zdrženie srbsko-čiernohorsko-slovenského priateľstva Svetozar Miletić) bolo založené v marci 1999, t.j. v búrlivých dňoch bezprostredne pred začiatkom bombardovania Zväzovej republiky Juhoslávie zo strany NATO, ktoré začalo 24.3.1999.

Toto združenie, ktoré si do svojho názvu dalo meno významného srbského národného buditeľa, politika, Štúrovho žiaka z bratislavského Evanjelického lýcea, poslanca Uhorského snemu a veľkého priateľa Slovákov, vyvíjalo vo svojich počiatkoch činnosť zameranú na vyjadrovanie protivojnových nálad a stanovisk počas 78 dní bombardovania. Jeho členovia sa zúčasťňovali na protivojnových demonštráciách,  na ktorých vystupovali so svojimi prejavmi. Organizovali finančné zbierky pre trpiacu Juhosláviu a spoluorganizovali pobyty pre deti zo Srbska na Slovensku.

V neskoršom období sa združenie zameralo na pestovanie historického odkazu tradične dobrých a hlbokých vzťahov medzi Srbmi a Slovákmi, poriadalo rôzne kultúrne podujatia, ako sú prezentácie kníh, hudobné koncerty, a tiež športové aktivity.

Čo sa týka organizačnej a riadiacej štruktúry, združenie má svojho predsedu, podpredsedu, tajomníka, výkonný výbor a dozornú radu. Je zaregistrované na MV SR, Štatistickom úrade i Daňovom úrade SR.Valné zhromaždenie sa schádza pravidelne raz ročne a volí svoje jednotlivé orgány.

Popri Bratislave, v ktorej sa nachádza jeho ústredie, má združenie svoje pobočky v Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach, pričom jeho členovia žijú a pracujú v takmer všetkých regiónoch Slovenska. Jeho kolektívnym členom je Spolok Slovákov z Juhoslávie.

Prvým predsedom združenia sa stal pán Dr. Aleksandar Georgijević, novinár v penzii, dlhodobo žijúci v Bratislave, talentovaný organizátor a propagátor združenia a jeho činnosti. Vo funkcii pôsobil až do svojej smrti v r. 2001. Po ňom sa vo funkcii predsedu vystriedali páni Miroslav Demák, Rajko Salihbegović, Nebojša Nikčević a aktuálnym predsedom je od februára 2008 pán Stane Ribič.

Združenie dvakrát zmenilo názov, paralelne ako sa menil názov štátu, najprv na Združenie srbsko-čiernohorsko-slovenského priateľstva Svetozar Miletić (v r. 2003), a neskôr na Združenie srbsko-slovenského priateľstva Svetozar Miletić (2007).

Združenie si dalo za cieľ združovať predovšetkým ľudí, ktorí majú pôvod vo vtedajšej srbsko-čiernohorskej Juhoslávii a ktorí trvalo alebo dočasne žijú na Slovensku, ich potomkov i priateľov a sympatizantov vtedajšej Juhoslávie, dnes Srbska a srbského národa.

Združenie sa veľmi aktívne zapojilo do verejného života počas bombardovania Juhoslávie. Jeho členovia sa pravidelne zúčastňovali na protivojnových demonštráciách a predstavitelia jeho vedenia vystupovali s prejavmi a výzvami na týchto protestných zhromaždeniach v mnohých slovenských mestách. Členovia združenia sa aktívne zapájali do ich organizácie a podieľali sa tiež na humanitárnych aktivitách (zbieraní finančnej a materiálnej podpory pre Juhosláviu a jej občanov, spoluorganizovaní rekreačných táborov pre deti z ťažko skúšanej Juhoslávie na Slovensku a pod.).

Združenie si stanovilo za svoju prioritu pôsobenie v oblasti kultúry, umenia, mládeže a športu.Počas 10 rokov svojej existencie organizovalo alebo spoluorganizovalo množstvo podujatí rôzneho zamerania v súlade so  svojou orientáciou, ako sú koncerty vážnej i populárnej hudby, výstavy obrazov, premietanie filmov, hosťovanie divadelných súborov, organizovanie športových aktivít, účasť na vedeckých podujatiach, organizovanie spoločenských večerov, vítaní Srbského nového roka a pod.

Združenie pri zabezpečovaní týchto podujatí úzko spolupracuje s Veľvyslanectvom Srbskej republiky v Bratislave, ako aj s partnerskými organizáciami, akými sú Združenie Slovákov z Juhoslávie, Spolok Staropazovčanov, Dom zahraničných Slovákov a ďalšie.

V blízkej budúcnosti ambíciou združenia je nadviazať intenzívnejšiu a hlbšiu spoluprácu so slovenskými oficiálnymi miestami, ako aj príslušným ministerstvom a inštitúciami v Srbsku, rozvíjať už existujúcu spoluprácu so samosprávnymi orgánmi SR na úrovni krajov, okresov, miest a obcí, a takisto s ďalšími kultúrnymi a krajanskými organizáciami na Slovensku, v Srbsku, ako aj v tretích krajinách, všade tam, kde žijú príslušnícii srbskej diaspóry i dolnozemskí Slováci.