Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

PRAMEŇ – IZVOR

PRAMEŇ

 

Srbskú ľudovú hudbu charakterizuje vokálna tradícia, čiže ľudový spev, ktorý je najrozšírenejším spôsobom vyjadrovania sa od dávnych čias do dnes. Ľudový spev je najjednoduchšou a najľahšou formou hudobného vyjadrovania takmer každého jednotlivca a pri každej príležitosti. Bol súčasťou slávnostných príležitostí ako i každodenného života človeka.

Ľudovú hudbu definujeme ako produkt hudobnej tradície, ktorý sa vyvíja a prenáša ústnym tradovaním. Ľudové piesne vytvárali jednotlivci, prenášali sa ústnym podaním pri čom improvizáciami jednotlivcov, vznikali rôzne varianty, na základe čoho, dnes hovoríme o ľudovom hudobnom folklóre ako o kolektívnej tvorbe.

ИЗВОР 27.09.2012

Klasifikácia ľudových piesní je zložitá, zahŕňa viaceré aspekty pozorovania. Niektoré piesne sú rozdelené na základe pohlavia spevákov, ako sú ženské a mužské piesne, niektoré delíme na základe textov na epické a lyrické a tiež ich klasifikujeme podľa ich účelu na: svadobné, vianočné, žatevné a podľa regiónov, oblastí, v ktorých vznikali. Ďalej piesne klasifikujeme na jednohlasné a dvojhlasné, ktoré sú rozdelené na spevy staršej srbskej tradície a spevy novšej tradície. Pri dvojhlasnom speve jeden hlas vyniká – je dominantný a vždy začína prvý spievať melódiu, pokiaľ sú ostatné iba sprievodné. Oba tradičné spôsoby spevu sa vyskytovali paralelne a rovnoprávne a z pravidla v ich predvedení účinkovali speváci rovnakého pohlavia. Poznáme aj rôzne spôsoby predvedenia piesní ako sú piesne s refrénom alebo bez neho, tiež antifónne a responzoriálne predvedenie. Antifónne predvedenie znamená to, že sa striedajú dve skupiny spevákov, kým v responzoriálnom speve jednotlivec (sólista) spieva striedavo so skupinou spevákov, pričom vzniká hudobný dialóg.

Ženská spevácka skupina “Izvor” (prameň) vznikla v roku 2011 v Bratislave. Jej cieľom je zachovávanie a pestovanie tradičnej srbskej ľudovej hudby ako takej, a jej prezentovanie jednak príslušníkom srbskej národnostnej menšiny na Slovensku, ako aj širokej verejnosti, teda príslušníkom majoritného etnika ako i všetkým ostatným žijúcim na Slovensku, ktorí majú záujem o balkánsku hudbu a umenie. Členky tvoriace skupinu sa zaoberajú hudbou prevažne profesionálne ale v prvom rade pristupujú k tejto sfére umenia s veľkým entuziazmom, s cieľom čo najkvalitnejšie a najvierohodnejšie priblížiť verejnosti kultúrne bohatstvo svojich predkov. Hudba, ktorej sa venujú, pochádza z Balkánu, z rôznych regiónov Srbska a repertoár tvoria prevažne piesne, ktoré spievali Srbi a ktoré boli vokálne odovzdávané z generácie na generáciu a pretrvávajú dodnes. Väčšina piesní, ktoré interpretujú, sú pôvodné, ale upravené a prispôsobené tomuto obsadeniu. Niektoré sa však spievajú autenticky podľa etnomuzikologických zápisov s tradičným autentickým zvukom. Do ich repertoáru patria i piesne, ktoré interpretujú spevácke skupiny uznané etmomuzikológmi v Srbsku ako sú ženská spevácka skupina Moba a Zdravac.

PRAMEŇ