Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

Matica slovenská

 

Odpoveď predsedu Matice slovenskej na list predsedu Matice srbskej

in Aktuálne informácie Matice slovenskej Ivana Polákova

 

Vážený pán predseda Matice srbskej,
vážený pán Profesor Dr. Dragan Stanić!
Ako predseda Matice slovenskej, najstaršej kultúrnej ustanovizne na Slovensku, založenej roku 1863, som si so znepokojením prečítal Váš list, v ktorom vyslovujete vážne i oprávnené pochybnosti o Kosove v súvislosti s jeho prijatím do UNESCO. Podobne ako Slovenská republika, Ruská federácia, Bielorusko, Ukrajina, ale aj Brazília, Čínska ľudová republika,  Grécko či  Španielsko a ďalšie štáty celého sveta, významné medzinárodné i národné politické, hospodárske a kultúrne organizácie, vrátane samotnej Organizácie spojených národov, aj Matica slovenská so sídlom v Martine považuje územie Kosova za autonómnu súčasť  Srbskej republiky. Z týchto dôvodov nerozumieme individuálnej žiadosti Kosova o získanie členstva v Organizácii spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá je aj v rozpore s medzinárodným právom, rezolúciami a dohovormi.
Vážený pán predseda, ďalej nás znepokojili Vaše konštatovania o tom, že albánska komunita v Kosove vo vzťahu k Srbom a srbskej kultúre popiera rešpektovať princípy tolerancie a multikulturalizmu v oblasti rečovej, etnickej a náboženskej. Tieto postoje, okrem politických, dokazujú totálnu nepripravenosť Kosova a kosovských Albáncov  na vstup  do UNESCO. Títo sa navyše prezentovali, ako sa všeobecne vie a na čo opätovne poukazuje aj Vaša autorita, systematickým ničením srbských kultúrnych pamiatok, vrátane desiatok sakrálnych objektov, cintorínov a pamätníkov. Toto nacionalisticky i nábožensky motivované novodobé barbarstvo kosovských Albáncov spojené s ničením unikátnych pamiatok srbského i medzinárodného kultúrneho dedičstva sa dialo aj po vyhlásení prímeria od roku 1999, pričom mu padlo za obeť temer 250 kostolov, náhrobníkov a pamätníkov. Z ktorých viaceré sú z 13. a 14. storočia. Za tieto zločiny na kultúrnom dedičstve nikdy kosovskí Albánci neniesli právnu zodpovednosť.  Zarážajúce sú aj postoje predstaviteľov vedeckého života  albánskej komunity v Kosove, ktorí sa pokúšajú spochybniť historický, kultúrny a náboženský zástoji pamiatky srbskej ortodoxnej pravoslávnej cirkvi na tomto území a oddeliť ich od srbského národno-kultúrneho korpusu, zároveň sa v súčasnosti intenzívne usilujú jeho pamiatky získať pod svoju správu.
Vážený pán predseda, úplne s Vami súhlasíme v tom, že do UNESCO by mali vstupovať len také národy, ktoré odmietajú agresívne a deštruktívne správanie ku kultúrnemu dedičstvu. Žiaľ, ako sme sa mohli presvedčiť zo spravodajských portálov i z Vášho listu, takto kultúrne vyspelí a tolerantní nie sú kosovskí Albánci, ktorí ešte nedospeli na členstvo v Organizácii spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Ako predseda Matice slovenskej, ktorá si ctí slovanskú vzájomnosť a spolupatričnosť Vám sľubujem, že na Slovensku, kde sa vždy v minulosti i v prítomnosti uznávala nezávislosť Srbska a srbskej národnej kultúry, vrátane územia Kosova, budeme slovenskú i matičnú verejnosť prostredníctvom médií informovať o Vašich úsiliach a Vašom neochvejnom boji za zachovanie nedeliteľného srbského kultúrneho dedičstva a jeho pamiatok.

S úctou

Marián Tkáč

predseda Matice slovenskej

V Martine 5. 11. 2015


Vážený pán predseda Matice slovenskej,

ako prezident najstaršej kultúrnej ustanovizne v Srbsku založenej v roku 1826, dovoľujem si Vám napísať kvôli namietaným stanoviskám, ktoré by bolo potrebné vziať do úvahy, pokiaľ ide o požiadavky samozvanej republiky Kosovo, vo veci ich prijatia do UNESCO. Táto požiadavka nemá žiadnu serióznu verifikáciu z generálneho centra kultúry, ani žiadne politické opodstatnenie. Dovoľte mi, aby som Vám stručne vysvetlil kľúčové dilemy a fakty, ktoré sú nezlučiteľné s ich predloženou žiadosťou.

Vážený pán predseda, dovolím si Vás upozorniť, že som si plne vedomý politického rozhodnutia, spoločne minulého a aj budúceho, ktoré bolo vynesené. Bolo vynesené na základe úplne iracionálnych stanovísk a bez platného vysvetlenia. Napriek tomu, že je povinnosťou každého mešťana a zvlášť potom inštitúcií,  ktoré sa majú postarať o kultúrne hodnoty, varovať pred nebezpečenstvom porušenie zásady – v tomto by svet nemal zaspať. Tento list môžete brať ako scenár – ako pokus, aby sa zabránilo robiť niečo, čo by sme neskôr mohli ľutovať. Toto môže spôsobiť ľútosť nad tým, čo sme dopustili.

Možná ľútosť môže zavládnuť aj medzi tými ľuďmi, čo uznávajú samozvané Kosovo ako člena UNESCO. Do UNESCO by mali vystupovať národy za odmenu, ale nie pre agresívne a deštruktívne správanie sa ku kultúrnemu dedičstvu. Všetci by sme si čoskoro uvedomili, že precedens veľmi ľahko nie je v súlade so zákonom a  všeobecné pravidlá by sa v budúcnosti mohli spochybniť. Toto by mohlo vážne narušiť stabilitu kultúrnych faktov a hodnôt. Za takýchto okolností UNESCO by nebolo UNESCO a OSN by stratila zmysel.

Vážený pán predseda,

som presvedčený, že tento problém nie je len problémom Srbska a srbského národa, ale je signifikantný pre všetky seriózne osobnosti celého sveta. Preto Vás úctivo žiadam, aby ste zastali relevantný postoj s faktami na takto citlivú otázku, a prípadne ho predložili kultúrnej a politickej verejnosti vo vašom štáte. Jediná cesta je hájiť pravdu a zachrániť tak kultúrne pamiatky srbského národa v Kosove. Želám Vám veľa úspechu v zastávaní takého vysokého miesta, na akom ste.

S rešpektom

Dragan Stanić
 prezident Matice srbskej